کمپین و رخداد

طراحى و اجراى  متفاوت كمپين ها و اتفاقات ويژه براى سازمان ها و شركت ها، يكى از توانمندى ها و فعاليت هاى استوديو خلاقيت مارتياست.
از  رخدادهاى ويژه ى مناسبتى تا كمپين هاى درون سازمانى و برون سازمانى، براى دستيابي به اهداف متعدد در استوديو خلاقيت مارتيا طراحى و اجرا مى شوند.

نمونه

كمپين درون سازمانى +ما

ويژه شركت مپنا
كه با موضوع اهميت نقش ها در كار تيمى در ساختمان هاى اصلى اين شركت اجرا شد.
تركيبى از تيزينگ و المان هاى محيطى ، مشاركت در تست و ايونت نهايى

کمپین مپنا