میس دانتِل

فارغ التحصیل دانشگاه دهلی
شیوه آنالیز بیمارت:
کشف شعر بیمارت مورد نظر
تکنیک:
برش و چیدمان
(میس دانتل از تکنولوژی و ماجراهای مَجازی چندان خشنود نیست. به زندگیِ ملموس اعتقاد داره. علاقه همزمان به شعر و پارچه، روش خاصی رو در آنالیز و حل مسأله براش به ارمغان آورده.مارتیست شدن  با میس دانتل، هیجان انگیزه!)