آقای دبوس

فوق تخصص طب قلمی از دانشگاه جندی شاپور
شیوه آنالیز بیمارت:
کشف ریشه های تاریخی
تکنیک:
قلم تراشی
(واما آقای دبوس!
کارآگاهی با گنجینه ای از دانایی و متدهای جالب و اصیل برای کشف و آنالیز ویژگی های شما)