هدایای روز پزشک

مهر پزشکی - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا

مهر طبیب

کراوات بقراط - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا;

کراوات بقراط

دکمه سر دست بقراط- هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا

دکمه سردست بقراط

مجموعه آرامش کوچک - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا

مجموعه کوچک آرامش

مجموعه شکوه درخت

شکوه درخت

تقویم جان - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا;

رومیزی جان

رومیزی شیمیدان

رومیزی شیمیدان

ماهنوش - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا

ماهنوش

کتاب مینیاتوری - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا

مجموعه سینمایی پزشکی

sound wave - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا

قاب امواج صدا

دریای سپید- هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا

دریای سپید

نبض آرام - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا;

نبض آرام

گاهشمار فلکی - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا

گاهشمار فلکی