بیستاورد - نشان بیستاورد شرکت طرفه نگار (هلو)

کانتینر - کانتینر موزیک به سفارش مجموعه ایبار

عطر نوش - به سفارش شرکت نف آلمان