«عمارت مخفی! گروه عجیب! تیم غیر قابل نفوذ!»

این ها تعابیری هستند که گاهی در مورد استودیو خلاقیت مارتیا به کار می روند. اما در این بخش، لحظات ، گوشه ها و جریانات کوچک و بزرگی که در استودیو خلاقیت مارتیا رخ می دهند و توسط اعضاء به ثبت می رسند، نمایش داده خواهند شد.
پس به عمارت مخفی خوش آمدید!