کوکاکولا.۲

کوکاکولا.۲

Slogans for Coca-Cola From 1886 to 2006

۱۸۸۶ – Drink Coca-Cola
۱۹۰۴ – Delicious and Refreshing
۱۹۰۵ – Coca-Cola Revives and Sustains
۱۹۰۶ – The Great National Temperance Beverage
۱۹۱۷ – Three Million a Day
۱۹۲۲ – Thirst Knows No Season
۱۹۲۳ – Enjoy Thirst
۱۹۲۴ – Refresh Yourself
۱۹۲۵ – Six Million a Day
۱۹۲۶ – It Had to Be Good to Get Where It Is
۱۹۲۷ – Pure as Sunlight
۱۹۲۷ – Around the Corner from Everywhere
۱۹۲۹ – The Pause that Refreshes
۱۹۳۲ – Ice Cold Sunshine
۱۹۳۸ – The Best Friend Thirst Ever Had
۱۹۳۹ – Thirst Asks Nothing More
۱۹۳۹ – Whoever You Are, Whatever You Do, Wherever You May Be, When You Think of Refreshment Think of Ice Cold Coca-Cola
۱۹۴۲ – The Only Thing Like Coca-Cola is Coca-Cola Itself
۱۹۴۸ – Where There’s Coke There’s Hospitality
۱۹۴۹ – Along the Highway to Anywhere
۱۹۵۲ – What You Want is a Coke
۱۹۵۶ – Coca-Cola… Makes Good Things Taste Better
۱۹۵۷ – Sign of Good Taste
۱۹۵۸ – The Cold, Crisp Taste of Coke
۱۹۵۹ – Be Really Refreshed
۱۹۶۳ – Things Go Better with Coke
۱۹۶۹ – It’s the Real Thing
۱۹۷۱ – I’d Like to Buy the World a Coke (part of the “It’s the Real Thing” campaign)
۱۹۷۵ – Look Up America
۱۹۷۶ – Coke Adds Life
۱۹۷۹ – Have a Coke and a Smile
۱۹۸۲ – Coke Is It!
۱۹۸۵ – We’ve Got a Taste for You (for both Coca-Cola & Coca-Cola classic)
۱۹۸۵ – America’s Real Choice (for both Coca-Cola & Coca-Cola classic)
۱۹۸۶ – Red, White & You (for Coca-Cola classic)
۱۹۸۶ – Catch the Wave (for Coca-Cola)
۱۹۸۷ – When Coca-Cola is a Part of Your Life, You Can’t Beat the Feeling
۱۹۸۸ – You Can’t Beat the Feeling
۱۹۸۹ – Official Soft Drink of Summer
۱۹۹۰ – You Can’t Beat the Real Thing
۱۹۹۳ – Always Coca-Cola
۲۰۰۰ – Coca-Cola. Enjoy
۲۰۰۱ – Life Tastes Good
۲۰۰۳ – Coca-Cola… Real
۲۰۰۵ – Make It Real
۲۰۰۶ – The Coke Side of Life
۲۰۰۹ – Open Happiness

نگاهی بیاندازیم به ماندگار ترین “اسلوگان” های کوکاکولا! این برند شعار های ماندگار زیادی دارد. آنقدر ماندگار که برخی از آن ها هنوز هم در فرهنگ محاوره ی آمریکا مورد استفاده اند.

مثل: I’d Like to Buy the World a Coke

این شعار در واقع متن آوازی یک آگهی تبلیغاتی برای یکی از کمپین های کوکاکولاست. اما  بیشتر از کل کمپین این شعار( گرچه نمی شود به طور کامل آن را “شعار” دانست) خاطره انگیز شد و هنوز تکرار میشود.

چیزی که باعث مانا یی اسلوگان های کوکاکولا می شود، این است که تمام آن ها برآیند اتفاقات جامعه ی وقت خود بوده اند و در واقع در بستر آن شکل گرفته اند.

مثلا: The Great National Temperance Beverage

 

این شعار در سال ۱۹۰۶  نوشته شد. درست زماتی که در کل ایالات متحد سعی در دور نگه داشتن هر چه بیشتر مردم از افراط در نوشیدن مشربات الکلی بود؛ کوکاکولا با طراحی این اسلوگان خود را به عنوان یک نوشیدنی جایگزین مطرح می کند.

ساده انگا شتن و بی اهمیت دانستن این امر اثرپذیری و میزان ماندگاری برند ها را در طول زمان تحت تاثیر قرار می دهد و توجه به آن تاثیرات شگفت روی تصویر برند خواهد گذاشت.

در اینجا لیستی از ماندگارترین اسلوگان های این برند تمام نشدنی را برایتان آورده ایم .

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: