هرودز

هرودز

هرودز

فروشگاه “هرودز” اولین و معتبرترین فروشگاه لندن، دیگر تبدیل به نمادی لوکس برای انگلستان شده.
این فروشگاه با برگزاری یک کمپین به نام “هپی نیو یو” برندهای لوازم آرایشی فروشگاه را بر آن داشت که با استفاده از این مفهوم، ویترین سال نو خود را طراحی کنند؛ تا شروع سال جدید، نوید زیبایی و سلامت هرچه بیشتر برای مصرف کنندگان این محصولات باشد.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: