هدایای تاریخی - استودیو خلاقیت مارتیا

نگارینه - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا;

مجموعه نگارینه

مدال فرشته - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا;

مدال نقش فرشته

کراوات بقراط - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا;

کراوات بقراط

دکمه سر دست بقراط- هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا

دکمه سردست بقراط

مدال بلک ول - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا

مدال بلک ول

قاب کلیسای کهن

قاب یادمان - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا

قاب رومیزی یادمان

دیوارکوب یادمان

مدال ساسانی

دیوارکوب پل خواجو - هدایای سازمانی - استودیو خلاقیت مارتیا

دیوارکوب پل خواجو